page_banner

กระเป๋าด้านล่าง

  • Bottom Gusseted Pouches

    กระเป๋าด้านล่าง

    กระเป๋าเป้าเสื้อกางเกงด้านล่างเป็นกระเป๋ายืนขึ้นที่นิยมใช้มากที่สุด ด้านล่างของกระเป๋าจะพบได้ที่ด้านล่างของกระเป๋าที่มีความยืดหยุ่น พวกเขาจะแบ่งออกเป็นด้านล่างของไถ, K-seal และก้นกลม K-Seal Bottom และ Plough Bottom gusset pouches ได้รับการปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าเป้าเสื้อกางเกงก้นกลมเพื่อให้ได้ความจุที่มากขึ้น